Suomen metsät?

Mitä on suomalainen kansallismaisema? Humisevia honkia ja kimmeltäviä vesiä? Vai tehometsätalouden luomaa pusikkoa ja hakkuuraiskiota?

Greenpeace haluaa Kansallismaisema-näyttelyä tukemalla herättää keskustelua Suomen metsien tilasta ja käytöstä.

Kolme asiaa tehometsätaloudesta:

1. Avohakkuut

Avohakkuut ovat suomalaisen tehometsätalouden kulmakivi. Vuonna 2007 Suomessa tehtiin avohakkuita yli 170 000 hehtaaria. Tämä on noin kymmenen kertaa Helsingin kaupungin maa-alan verran. Kun luonnontilainen tai sen kaltainen metsä hakataan nykyisen metsätalouden keinoin, eivät hakkuissa tuhotut luontoarvot palaudu koskaan täysin ennalleen.

Monet uhanalaiset lajit ovat vaarassa kadota lopullisesti näiden hakkuiden myötä. Tällaista voimaperäistä tehometsätaloutta on edistetty valtion toimesta koko sotien jälkeisen ajan. Toisenlaisia, luonnon kannalta pehmeämpiä vaihtoehtoja on olemassa. Niitä ei vain ole otettu käyttöön , koska vaihtoehtoisia metsätalousmenetelmiä ei ole haluttu nähdä taloudellisesti kannattavina. Koko metsätalouden kenttä on suunniteltu ja luotu sellun raaka-ainetuotannon kannalta.

2. Vanhojen metsien katoaminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta

Vanhoista metsistä ja jopa yksittäisistä vanhoista puista on tullut harvinaisia. Enää alle 5 prosenttia Suomen metsäpinta-alasta on luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista vanhaa metsää. Kasvistoltaan ja eläimistöltään monipuolisten vanhojen metsien hävitessä metsäluonto yksipuolistuu ja metsien lajisto köyhtyy. Suomessa on tällä hetkellä yli 1000 uhanalaista metsien kasvi- ja eliölajia.

Metsien luontotyypeistä (eli erilaisista metsäalueista joilla on tietynlaiset ympäristöolot sekä luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto) kaksi kolmasosaa on uhanalaisia; tehometsätalouden myötä ne tuhoutuvat, eivätkä siten pysty palautumaan ennalleen.

3. Metsämaiseman muutokset

95 % Suomen metsämaasta on metsätalouden käytössä. Siten suuri osa kansallismaisemastamme on vaarassa muuttua risuisiksi avohakkuiksi ja tasapäisiksi mäntytaimikoiksi.

Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan metsistä 68 prosenttia on puutonta hakkuualaa, taimikkoa tai nuorta metsää.

Lisää aiheesta: